Regulamin i Umowa

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU BEZPŁATNEJ WYPOŻYCZALNI ROWERÓW WODNYCH W BYDGOSZCZY

Najemca – osoba fizyczna bądź prawna, wypożyczająca sprzęt wodny.

Wynajmujący – Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 85-915 Bydgoszcz ul. Sułkowskiego 52, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000062470 w ramach którego działa Klub Sportów Wodnych Bydgoszcz Brdyujście.

Sprzęt / sprzęt wodny – rowery wodne wraz z kamizelkami asekuracyjnymi

Zasady:

 1. Rowery wodne mogą wypożyczać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i przedłożą Wynajmującemu dowód osobisty oraz zaakceptują warunki niniejszego regulaminu, stwierdzając to własnoręcznym podpisem.

 2. Rowery wodne wypożyczane są po podpisaniu umowy najmu sprzętu, obowiązkowo wraz z kompletem kamizelek asekuracyjnych w ilości odpowiadającej liczbie osób korzystających z wypożyczanego sprzętu pływającego, ale nieprzekraczającej wartości dozwolonej warunkami technicznymi określonymi przez producenta tj. cztery osoby, łączna waga osób korzystających z roweru wodnego nie może przekroczyć 400kg.

 3. Osoby do 18 roku życia włącznie, mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej, o której mowa w pkt. 1.

 4. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających, sprzętu wodnego nie wypożycza się.

 5. Najemca oświadcza, że:

 1. wszystkie osoby korzystające z roweru posiadają umiejętności pływackie i znają przepisy w ruchu wodnym,

 2. nie podnajmie roweru osobom trzecim,

 1. Najemca bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie swoje i osób korzystających z roweru wodnego

 2. Najemca roweru wodnego jest jego sternikiem z wszelkimi konsekwencjami prawnymi wynikającymi z tego tytułu.

 3. Najemca i osoby korzystające z roweru wodnego powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Najemcę i osoby korzystające z roweru wodnego.

 4. Najemca odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i jego kompletność. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Najemca otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.

 5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie swoje oraz osób zabranych na pokład roweru wodnego.

 6. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji roweru wodnego oraz zobowiązuje się do:

 1. dbałości o jego stan techniczny wraz z wyposażeniem,

 2. korzystania z roweru wodnego bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem, na własną odpowiedzialność.

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność za zaginięcie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu. W przypadku niezwrócenia lub całkowitego uszkodzenia sprzętu, Najemca ponosi wszelkie koszty związane z kupnem nowego tej samej klasy sprzętu pływającego wraz
  z wyposażeniem.

 2. W przypadku zdekompletowania lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, wysokość szkody ustala Wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego wynajmujący zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wypożyczającego kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu. W przypadku uszkodzenia roweru wodnego, Najemca ponosi koszty naprawy w wysokości: 50,00 zł netto za 1 cm² poszycia roweru wodnego.

 3. W przypadku braku możliwości zwrotu wypożyczonego sprzętu z powodu uzasadnionych przyczyn przez Najemcę, Najemca ma obowiązek skutecznie poinformować Wynajmującego poprzez sms,, telefonicznie lub inny skuteczny sposób oraz na swój koszt dostarczyć rower do miejsca wypożyczenia w możliwie najkrótszym czasie. W takiej sytuacji wynajmujący musi zabezpieczyć rower przed dostępem do roweru wodnego osób niepowołanych.

 4. Wynajmujący zapewnia sprawny sprzęt.

 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności:

 1. z tytułu nieszczęśliwych wypadków, za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie samochody oraz inny sprzęt należący do Najemcy oraz osób korzystających z roweru wodnego, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury oraz utraty zdrowia lub śmierci Najemcy oraz osób korzystających z roweru wodnego.

 2. za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji przez Najemcę oraz osoby korzystające z roweru wodnego

 3. za bezpieczeństwo Najemcy oraz osób korzystających z roweru wodnego,

 4. za zagubione, zniszczone lub też zalane wodą przedmioty Najemcy oraz osób korzystających z roweru wodnego.

 1. W sprawach nieuregulowanych umową i regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory, mogące wynikać z umowy najmu sprzętu wodnego będą rozwiązywane polubownie, a ostatecznie zostaną poddane do rozstrzygnięcia przez właściwy dla siedziby wynajmującego Sąd Rejonowy z siedzibą w Bydgoszczy

Postanowienia końcowe:

 1. Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów poruszania się po wodach śródlądowych, ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż. oraz wyrzucania odpadków wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników.

 2. Najemcy oraz osobom korzystającym z roweru wodnego zabrania się:

 1. kąpieli podczas pływania

 2. wędkowania z rowerów

 3. zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów

 4. picia alkoholu w czasie dysponowania rowerem wodnym

 5. wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem

 6. zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju

 7. pływania po Torze Regatowym w trakcie zawodów (w trakcie regat pływamy szlakiem żeglownym lub możliwie najbliżej brzegu, nie przeszkadzamy sportowcom)

 8. pływania nocnego

 9. ze względów bezpieczeństwa śluzowania na rzekę Wisłę

 10. nadmiernych przechyłów mogących skutkować wywrotką

 11. opuszczania sprzętu wodnego w miejscach niedozwolonych lub niebezpiecznych

 12. rozpinania oraz zdejmowania kamizelek asekuracyjnych podczas korzystania z rowerów wodnych, wsiadania oraz schodzenia z rowerów wodnych

 13. korzystania ze zjeżdżalni.

 1. Najemca oraz osoby korzystające z roweru wodnego zobowiązane są do:

 1. przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej

 2. zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów

 3. opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania

 4. zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany

 5. kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób

 6. założenia kamizelki asekuracyjnej na czas pokonywania trasy

 7. zwrot roweru następuje o ustalonej obustronnie godzinie

 8. pływania po akwenie Toru Regatowego i rzeki Brdy na jej miejskim odcinku

 9. obserwowania warunków pogodowych oraz w razie potrzeby podjęcia stosowanych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom

Oświadczam, że jako Najemca zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję warunki niniejszego Regulaminu korzystania ze sprzętu bezpłatnej wypożyczalni rowerów wodnych w Bydgoszczy oraz umowy najmu sprzętu wodnego.

Czytelny podpis Najemcy………………………………………………………………………………….. Bydgoszcz, dnia………………..

Umowa najmu sprzętu wodnego nr …………………/2016

zawarta dnia ……………….……… …….. w Bydgoszczy (dalej jako „Umowa”) pomiędzy:

Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 85-915 Bydgoszcz ul. Sułkowskiego 52, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000062470 w ramach którego działa Klub Sportów Wodnych Bydgoszcz Brdyujście., zwanym dalej Wynajmującym, reprezentowanym przez

………………………………………………………………………………………

a

 

Imię i nazwisko .……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………. ………………….…………………………………………

 

 

Nr i seria dowodu os. ………………………..……………..…wydany przez………………………………………………………………

 

 

PESEL …………………………………………………….………… , tel. kontaktowy …………………………….……………………

 

zwanym dalej Najemcą.

 

Wynajmujący oraz Najemca w dalszej części Umowy zwani łącznie Stronami lub z osobna Stroną zgodnie oświadczają, że:

§ 1 PRZEDMIOT NAJMU

Wynajmujący oddaje bezpłatnie w najem Najemcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie i regulaminie korzystania ze sprzętu bezpłatnej wypożyczalni rowerów wodnych w Bydgoszczy, następujący sprzęt pływający:

rower wodny 4 osobowy ……………… sztuk (wartość 5300,00 zł za jedną sztukę.) wraz z wyposażeniem asekuracyjnym w postaci

w kamizelek asekuracyjnych w ilości ………………..sztuk (wartość 100,00 zł za jedną sztukę.)

 

§ 2 OKRES NAJMU I WYDANIE PRZEDMIOTU NAJMU

Umowa Najmu zawarta zostaje na czas określony, tj.

 

od godziny ……………………………, dnia …………..…………………

 

do godziny …………………..……. dnia ……………..………………

 

§3 KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTU NAJMU ORAZ REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU BEZPŁATNEJ WYPOŻYCZALNI ROWERÓW WODNYCH W BYDGOSZCZY

 1. Najemca oświadcza, że:

 1. zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu korzystania ze sprzętu bezpłatnej wypożyczalni rowerów wodnych w Bydgoszczy

 2. zapoznał się ze stanem i jakością sprzętu w momencie najmu

 3. nie wnosi uwag do stanu technicznego najmowanego sprzętu będącego przedmiotem niniejszej Umowy.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory z tytułu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Wynajmującego Sąd Rejonowy z siedzibą w Bydgoszczy

3. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

 

 

………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….

Najemca Wynajmujący

POTWIERDZENIE ZWROTU SPRZĘTU:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Godzina zwrotu sprzętu: ……………………………………..

Przyjęto sprawny / uszkodzony Podpis Wynajmującego 

Comments are closed.